Het baanreglement

1. Gebruik banen 

Het gebruik van de banen is toegestaan aan:

  • Leden die in het bezit zijn van een geldig speelpasje met een recente pasfoto.
  • Personen die volgens de regels zijn geïntroduceerd.
  • Leden van andere verenigingen die voor competitiewedstrijden of voor wedstrijden in het kader van (open) toernooien het park bezoeken.


2. Nieuwe leden

Nieuwe leden met een voorlopig speelpasje dienen binnen 4 (vier) weken het officiële pasje bij de penningmeester / leden-administratie te hebben opgehaald en kunnen in de tussentijd gebruik maken van een tijdelijke pas die per keer te leen is. Hiervoor moet het nieuwe lid, per keer aan de bar:
a. een tijdelijke pas lenen
b. zijn/haar naam en telefoonnummer laten registreren
c. een borgstelling van € 10,- betalen
d. na elke speeldag het tijdelijke pasje teruggeven waarbij de borg wordt terugbetaald.

3. Schoenen reinigen

Vóór het betreden van de kunstgrasbaan moeten de schoenen eerst van eventueel gravel of andere verontreinigingen worden ontdaan.


4. Roken niet toegestaan

Roken is op de banen niet toegestaan.


5. Gepaste kleding

Alle banen mogen slechts worden betreden met gepaste sportkleding.

6. Baanonderhoud

Spelers dienen aan de leden van de baancommissie gelegenheid te geven voor noodzakelijk baanonderhoud.


7. Overige activiteiten

Het bestuur houdt zich te allen tijde het recht voor om in overleg met de commissie de banen te claimen voor activiteiten zoals onderhoud, training, competitiewedstrijden en toernooien.


8. Openingstijden park

Het park is geopend van 08.00 uur - 23.30 uur.


9. Voorrang

Seniorleden hebben voorrang in de avonduren vanaf 19.00 uur.

10. Afhangreglement

Voor het eerlijk verdelen van de speeltijd dient elk lid zich te houden aan het afhangreglement.


11. Ongeldig gebruik

Spelers, die oneigenlijk gebruik maken van een pasje, kunnen van de baan worden gehaald.


12. Aansprakelijkheid

De vereniging is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, ook al is dit tijdens het verblijf op het park opgelopen. Dit geldt eveneens voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.


13. Toezicht en naleving

Het bestuur en de leden van de baancommissie houden toezicht op het naleven van het baanreglement en het afhangreglement. 


14. Introduceren

Een lid mag een niet-lid introduceren tegen betaling van € 2,50 per dag. Het lid is verantwoordelijk om aan de bar:
a. een tijdelijke pas te lenen
b zijn/haar naam en telefoonnummer en de naam van de introducé te registreren
c. per introductie € 2,50 en een borgstelling van € 10,- te betalen
d. het tijdelijke pasje terug te geven waarbij de borg wordt geretourneerd

15 Pasje vergeten/kwijt

Het is niet mogelijk om af te hangen zonder pasje. Indien een lid wil spelen maar geen pasje bij zich heeft, is het mogelijk om een tijdelijk pasje bij de bar te lenen tegen betaling van € 10,- borg en registratie van de naam en telefoonnummer van het lid. Het lid moet de tijdelijke pas na het tennissen weer inleveren waarna de borg wordt geretourneerd.

16. Overig 

Vragen, klachten of suggesties kunnen aan het bestuur worden voorgelegd.