Het afhangreglement

1. Het speelpasje plaatsen onder de klok behorende bij de juiste baan. Wat de juiste baan is, valt af te leiden uit de volgende regels. 


2. Enkelspelers mogen minimaal een aaneengesloten periode van een half uur spelen, dubbel­spelers van minimaal 3 kwartier. 


3. Het claimen van de speeltijd vindt plaats door het instel­len van de verstelbare klok behorend bij de gekozen baan op de gewenste aanvangstijd­stip, rekening houdend met de volgende regels. 


4. Als er een of meerdere banen vrij zijn, mag men niet afhangen op een bezette baan. Bij volledige bezetting wordt eerst die baan afgehangen, waar een of meerdere spelers zijn, die op basis van het gestelde in het baanreglement op dat tijdstip geen voorrang hebben. Voor spelers van de betreffende categorie gelden dan geen minimale speeltijden meer. 


5. Als alle banen bezet zijn, wordt de baan afgehangen, waarop tot dan toe het langst is gespeeld. Bij gelijke speelduur wordt eerst enkelspel afgehangen. 


6. Wanneer de wachttijd om banen te kunnen afhangen structureel langer is dan 45 minuten, mag er vanaf dat moment door iedereen slechts als dubbel worden afgehangen. 


7. Het afhangen van een bezette baan vindt plaats door het instellen van de betreffende verstelbare klok op het aanvangs­tijdstip, dat voor u van toepassing is. Dit tijdstip ligt ingeval van enkelspel minimaal een half uur, anders minimaal 3 kwartier na de ervoor ingestelde tijd. Wanneer genoemde minima al zijn overschreden, stelt men de huidige tijd plus enkele minuten in, benodigd voor het vrijmaken en eventueel slepen van de betreffende baan. Het is niet toegestaan een baan te “reserveren” door een later tijdstip in te stellen, dan op grond van voorgaande regels is bedoeld. 


8. De pasjes van de spelers worden opzij gehangen, de eigen pasjes komen ervoor in de plaats. Afgehangen spelers mogen na beëindiging van hun spel direct opnieuw afhangen. Zij dienen echter hun nieuwe speeltijd (met in acht name van het gestelde in lid 2) tenminste 15 minuten te laten aanvan­gen na het slepen en verlaten van de baan, waar zij tot dan toe op speelden. 


9. Afhangen mag alleen persoonlijk gebeuren. Het recht om een baan te claimen ontstaat en blijft bestaan vanaf het moment en zolang als de betreffende enkel- of dubbelspelers op het complex aanwezig zijn. Een enkele speler kan dus geen recht doen gelden op een baan, wanneer er complete teams aanwezig zijn en een baan willen en mogen afhangen. Pasjes van spelers, die niet aanwezig blij­ken, mogen worden verwijderd. (Afgeven aan de bar, of terugbezor­gen bij de eigenaar) 


10. Verzetten van de klokken na het verstrijken van de minimale speeltijd ook al hebben zich nog geen nieuwe gegadigden aange­diend, is onder geen enkele omstandigheid toegestaan, evenmin als het ver­ plaatsen van pasjes naar een andere baan met als doel daar weer door te kunnen spelen. 


11. De nieuwe spelers waarschuwen de afgehangen spelers 5 minuten voor het verstrijken van de speeltijd, opdat de banen gesleept kunnen worden binnen de reguliere tijd. 


12. Zolang men niet wordt afgehangen, mag men het spel voort­zetten. 


13. Voor de tijdsbepaling is de tijd op de buitenklok van het complex maatgevend ook al wijkt deze enigszins 
af van de werke­lijke tijd. (Defecten uitge­zonderd) 


14. Tijdens tennisles of baanonderhoud mag de betreffende baan niet worden afgehangen. Degenen die 
les hebben gehad, mogen na het verstrijken van de lestijd direct een andere baan afhangen met in acht 
name van het gestelde in de laatste zin van lid 8. 


15. Tijdens toernooien, competities of andere door de vereniging op de banen georganiseerde evenementen 
mag er niet worden afge­hangen. 


16. In geval van verschil van interpretatie wordt uitsluitsel gevraagd aan een lid van de baancommissie of 
aan een bestuurslid. 


 

 

* Daar waar "speler(s)" staat wordt uiteraard ook "speel­ster(s)" bedoeld.


** Soms komt het voor, dat leden met zijn drieën spelen. Totdat het bestuur zich daarover heeft kunnen uitspreken, gelden de volgende regels:

  • t.a.v. de speeltijd geldt dit als enkelspel; 

  • t.a.v. het bepalen van de volgorde van afhangen geldt bij gelijke eindtijd: eerst enkelspel, dan 3 spelers 
en als laatste dubbelspel afhangen.